Política de privacitat

CAFES GARRIGA 1850 SL respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat dels usuaris i el secret i la seguretat de les dades de conformitat amb el que estableix la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, i aplica les mesures tècniques i organitzatives adients per tal de garantir i poder demostrar que el tractament de dades de les quals CAFES GARRIGA 1850 SL és responsable compleix la normativa referida.

Les dades personals només seran obtingudes per CAFES GARRIGA 1850 SL per al seu tractament quan siguin adequades, pertinents i no excessives amb relació a l’àmbit i les finalitats per a les quals s’hagin obtingut. Per accedir als continguts de les pàgines web de CAFES GARRIGA 1850 SL l’usuari ha de ser major d’edat. L’usuari manifesta que les dades facilitades són certes i correctes, i es compromet a comunicar a CAFES GARRIGA 1850 SL els canvis que s’hi produeixin.

Per això, CAFES GARRIGA 1850 SL informa els usuaris dels principals extrems sobre la seva política de privacitat:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

CAFES GARRIGA 1850 SL
Carrer Rosselló, 515
08025

FINALITAT

1. ATENDRE LES PETICIONS DE INFORMACIO, CONSULTES I LES SOL·LICITUDS QUE L’USUARI FORMULI PER MITJÀ DE LA PÀGINA WEB.

2. ENVIAMENT D’INFORMACIÓ, PUBLICITA, OFERTES, NEWSLETTER T I PROMOCIÓ COMERCIAL DE PRODUCTES, SERVEIS I ACTIVITATS PROPIES EN L’ÀMBIT DEL SECTOR D’ALIMENTACIÓ I BEGUDES PER QUALSEVOL MITJÀ INCLÒS L’ELECTRÒNIC (CORREU ELECTRÒNIC O MITJANS EQUIVALENTS, COM SMS, TELÈFONS MÒBILS...).

3. GESTIONAR LAS COMPRAS QUE EL USUARIO REALICE A TRAVÉS DE LA WEB DE CAFES GARRIGA 1850 SL ASI COMO LA PARTIPACON DEL USUARIO EN CONCURSOS Y PROMOCIONES.

4. ANÀLISI I ELABORACIÓ DE PERFILS COMERCIALS A PARTIR DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER CERCAR I OFERIR-LI PER QUALSEVOL MITJÀ CONTINGUTS QUE SIGUIN DEL SEU INTERÈS, UTILITZANT TÈCNIQUES DE PROFILING PER FER PUBLICITAT DIRIGIDA I MÀRQUETING DIRECTE.

LES DADES PERSONALS PROPORCIONADES ES CONSERVARAN MENTRE l’USUARI (i) NO EN SOL·LICITI LA SUPRESSIÓ O RECTIFICACIÓ, (ii) NO S’OPOSI AL TRACTAMENT O, (III) EN AQUELLS CASOS EN QUÈ ES REQUEREIX LA SEVA AUTORITZACIÓ, NO RETIRI EL SEU CONSENTIMENT. EN QUALSEVOL CAS, COM A MÀXIM ES CONSERVARAN BLOQUEJADES DURANT UN TERMINI ADDICIONAL DE 3 ANYS PER ATENDRE POSSIBLES RECLAMACIONS.

LEGITIMACIÓ

LA BASE LEGAL PER ALS TRACTAMENTS 2 I 4 ES EL CONSENTIMENT DEL USUARI.
EN QUALSEVOL MOMENT ES PODRÁ RETIRAR, SENSE QUE AIXÒ AFECTI A LA LICITUT DEL TRACTAMENT REALITZAT PREVIAMENT

EL TRACTAMENT 3 ES NECESARI PER L’EXECUCIO D’UN CONTRACTE

LA BASE LEGAL DEL TRACTAMENT 1 ES L’INTERES LEGITIM QUE TENIM A CAFES GARRIGA 1850 SL EN ATENDRE LES PETICIONS QUE REBEM.

EN TOTS ELS CASOS I D’ACORD A LO PREVIST EN EL REGLAMENT EUROPE DE PROTECCIÓ DE DADES HEM REALITZAT L’ANALISIS INTERN PER CONFIRMAR QUE EL NOSTRE INTERÉS LEGITIM NO PERJUDICA ELS INTERESOS DELS NOSTRES USUARIS EN LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONAL, ES A DIR QUE LA SEVA PRIVACITAT NO RESULTA PERJUDICADA.

COM A CONCLUSIO ENTENEM QUE PREVALEIX EL NOSTRE INTERÉS EN REALITZAR AQUEST TRACTAMENT PER RESPONDRE ELS SUS DUBTRES, CONSULTES I PETICIONES. A MÉS A MÉS NOMÉS S’UTILITZARAN DADES QUE HAGIN ESTAT FACILITADES DIRECTAMENT PER L’USUARI.

EN TOT CAS L ‘USUARI TÉ DRET A OBTENIR MÉS NFORMACIÓ, AIXI COM EXERCIR EL SEU DRET D’OPOSICIÓ I NEGARSE ALS TRACTAMENTS.

DESTINATARIS

CAFES GARRIGA 1850 SL NO CEDIRÀ DADES PERSONALS RESPONSABILITAT SEVA A CAP ORGANITZACIÓ COMERCIAL DE TERCERS QUE PRETENGUI UTILITZAR-LES PER A ACCIONS DE MÀRQUETING DIRECTE, EXCEPTE EN EL CAS QUE L’USUARI HO AUTORITZI EXPRESSAMENT.

CAFES GARRIGA 1850 SL TAMBÉ PODRÀ COMUNICAR LEGÍTIMAMENT LES DADES PERSONALS ALS ENCARREGATS DEL TRACTAMENT PER A L’EXECUCIÓ D’UN CONTRACTE O LA PRESTACIÓ D’UN SERVEI A CAFES GARRIGA 1850 SL, I PER FER-HO SEGUIRÀ LES SEVES INSTRUCCIONS EN TOT MOMENT I ASSEGURANT ELS MATEIXOS NIVELLS DE SEGURETAT.

DRETS

L’USUARI TÉ DRET A:

- SOL·LICITAR L’ACCÉS A LES SEVES DADES PERSONALS QUE S’ESTAN TRACTANT I REBRE AQUESTA INFORMACIÓ PER ESCRIT PEL MITJÀ SOL·LICITAT.

- SOL·LICITAR LA RECTIFICACIÓ DE LES DADES PERSONALS INEXACTES O, SI ÉS EL CAS, SOL·LICITAR-NE LA SUPRESSIÓ QUAN, ENTRE ALTRES MOTIUS, LES DADES JA NO SIGUIN NECESSÀRIES PER A LA FINALITAT PER A LA QUAL VAN SER RECOLLIDES.

- SOL·LICITAR LA LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES.

- OPOSAR-SE AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS QUAN SIGUI PROCEDENT.

- DRET A LA PORTABILITAT DE LES SEVES DADES PERSONALS

- DRET A RETIRAR EL CONSENTIMENT PRESTAT.

- DRET A RECLAMAR DAVANT L’AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES.

L’USUARI POT EXERCITAR ELS DRETS INDICATS ANTERIORMENT PER MITJÀ DE L’ADREÇA DE CORREU POSTAL SEGÜENT:

CAFES GARRIGA 1850 SL
AT. OFICINA PRIVACITAT
C/ ROSSELLÓ, NÚM. 515 - 08025 BARCELONA.


TAMBÉ SERÀ VÀLIDA LA COMUNICACIÓ FETA PER L’USUARI A L’ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC SEGÜENT: privacidad@cafesgarriga1850.com

CAFES GARRIGA 1850 SL li assegura la confidencialitat de les seves dades personals i li garanteix la seva seguretat, adoptant les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

El lliurament de dades personals és absolutament voluntari per a l’usuari, per bé que si no facilita determinades dades o preguntes que es puguin formular en els processos de registre o en els diferents formularis electrònics que es presentin a l’usuari, pot provocar la impossibilitat d’accés a determinats serveis per a la prestació dels quals s’han sol·licitat les dades de caràcter personal; en aquest cas CAFES GARRIGA 1850 SL informarà del caràcter obligatori i/o necessari de facilitar les dades personals per al funcionament del servei.