Politica de privacitat

POLITICA DE PRIVACITAT

CAFES GARRIGA 1850 SL respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat dels usuaris i el secret i la seguretat de les dades de conformitat amb el que estableix la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, i aplica les mesures tècniques i organitzatives adients per tal de garantir i poder demostrar que el tractament de dades de les quals CAFES GARRIGA 1850 SL és responsable compleix la normativa referida.

Les dades personals només seran obtingudes per CAFES GARRIGA 1850 SL per al seu tractament quan siguin adequades, pertinents i no excessives amb relació a l’àmbit i les finalitats per a les quals s’hagin obtingut. Per accedir als continguts de les pàgines web de CAFES GARRIGA 1850 SL, l’usuari ha de ser major d’edat. L’usuari manifesta que les dades facilitades són certes i correctes, i es compromet a comunicar a CAFES GARRIGA 1850 SL els canvis que s’hi produeixin.

Per això, CAFES GARRIGA 1850 SL informa els usuaris dels principals extrems sobre la seva política de privacitat i accés a les dades personals:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

CAFES GARRIGA 1850 SL
Ronda Sta. María, 16 · 08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
dpo@dammcorporate.com
+ INFO

FINALITAT

ATENDRE LES PETICIONS I LES SOL·LICITUDS QUE L’USUARI FORMULI PER MITJÀ DE LA PÀGINA WEB.
ENVIAMENT D’INFORMACIÓ, PUBLICITAT I PROMOCIÓ COMERCIAL DE PRODUCTES, SERVEIS I ACTIVITATS EN L’ÀMBIT DEL SECTOR D’ALIMENTACIÓ I BEGUDES PER QUALSEVOL MITJÀ INCLÒS L’ELECTRÒNIC (CORREU ELECTRÒNIC O MITJANS EQUIVALENTS, COM SMS, TELÈFONS MÒBILS...).
CONÈIXER LA SEVA OPINIÓ I LA SEVA VALORACIÓ I MANTENIR-LO AL DIA D’ACTIVITATS, NOTÍCIES, OFERTES ESPECIALS I PROMOCIONS DE LA MARCA DAMM DEL SEU INTERÈS.
ANÀLISI I ELABORACIÓ DE PERFILS COMERCIALS A PARTIR DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER CERCAR I OFERIR-LI PER QUALSEVOL MITJÀ CONTINGUTS QUE SIGUIN DEL SEU INTERÈS, UTILITZANT TÈCNIQUES DE PROFILING PER FER PUBLICITAT DIRIGIDA I MÀRQUETING DIRECTE.

LES DADES PERSONALS PROPORCIONADES ESCONSERVARAN MENTRE L’INTERESSAT (i) NO EN SOL·LICITI LA SUPRESSIÓ O RECTIFICACIÓ, (ii) NO S’OPOSI AL TRACTAMENT O, (III) EN AQUELLS CASOS EN QUÈ ES REQUEREIX LA SEVA AUTORITZACIÓ, NO RETIRI EL SEU CONSENTIMENT. EN QUALSEVOL CAS, COM A MÀXIM ES CONSERVARAN BLOQUEJADES DURANT UN TERMINI ADDICIONAL DE 3 ANYS PER ATENDRE POSSIBLES RECLAMACIONS.

LEGITIMACIÓ

LA BASE LEGAL PER AL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS ÉS EL CONSENTIMENT EXPRÉS DE L’INTERESSAT MATEIX. AIXÍ COM L'INTERÉS LEGÍTIM QUE TENIM PER PODER ATENDRE LES PETICIONS QUE REBEM.
EN QUALSEVOL MOMENT ES PODRÀ EXERCIR EL DRET A RETIRAR EL CONSENTIMENT SENSE QUE AIXÒ AFECTI LA LICITUD DEL TRACTAMENT BASAT EN EL CONSENTIMENT PREVI A LA SEVA RETIRADA

DESTINATARIS

CAFES GARRIGA 1850 SL NO CEDIRÀ DADES PERSONALS RESPONSABILITAT SEVA A CAP ORGANITZACIÓ COMERCIAL DE TERCERS QUE PRETENGUI UTILITZAR-LES PER A ACCIONS DE MÀRQUETING DIRECTE, EXCEPTE EN EL CAS QUE L’USUARI HO AUTORITZI EXPRESSAMENT.
LES TERCERES SOCIETATS QUE HAGIS AUTORITZAT UTILITZARAN LES TEVES DADES PERSONALS PER ENVIAR-TE INFORMACIÓ I PUBLICITAT PERSONALITZADA I ADAPTADA ALS TEUS INTERESSOS I NECESSITATS, AMB BASE A PERFILS DE COMPORTAMENT QUE HAGIN FET AMB LA INFORMACIÓ QUE TINGUIN DE TU. A CONTINUACIÓ T'INDIQUEM EN CADA UNA D'ELLES LA FORMA EN LA QUE PODRÀS EXERCITAR ELS DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, SUPRESSIÓ, LIMITACIÓ, OPOSICIÓ I LIMITACIÓ, QUE ET RECONEIX LA LEGISLACIÓ VIGENT, I ACCEDIR A LA RESTA D'INFORMACIÓ LEGAL EN MATÈRIA DE PRIVACITAT: CAFES GARRIGA SL, Per l'exercici de drets: solicitud@infoclientes.com. Per a més informació en matèria de privacitat: http://www.cafesgarriga1850.com/pol%C3%ADtica-de-privacidad
CAFES GARRIGA 1850 SL TAMBÉ PODRÀ COMUNICAR LEGÍTIMAMENT LES DADES PERSONALS ALS ENCARREGATS DEL TRACTAMENT PER A L’EXECUCIÓ D’UN CONTRACTE O LA PRESTACIÓ D’UN SERVEI A SA DAMM I PER FER-HO SEGUIRÀ LES SEVES INSTRUCCIONS EN TOT MOMENT I ASSEGURANT ELS MATEIXOS NIVELLS DE SEGURETAT.

DRETS
L’USUARI TÉ DRET A:
- SOL·LICITAR L’ACCÉS A LES SEVES DADES PERSONALS QUE S’ESTAN TRACTANT I REBRE AQUESTA INFORMACIÓ PER ESCRIT PEL MITJÀ SOL·LICITAT.
- SOL·LICITAR LA RECTIFICACIÓ DE LES DADES PERSONALS INEXACTES O, SI ÉS EL CAS, SOL·LICITAR-NE LA SUPRESSIÓ QUAN, ENTRE ALTRES MOTIUS, LES DADES JA NO SIGUIN NECESSÀRIES PER A LA FINALITAT PER A LA QUAL VAN SER RECOLLIDES.
- SOL·LICITAR LA LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES.
- OPOSAR-SE AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS QUAN SIGUI PROCEDENT.
- DRET A LA PORTABILITAT DE LES SEVES DADES PERSONALS QUAN EL TRACTAMENT ESTIGUI BASAT EN UN CONSENTIMENT I S’EFECTUÏ PER MITJANS AUTOMATITZATS. LES DADES ES LLIURARAN DE MANERA ESTRUCTURADA, ÚS COMÚ I LECTURA MECÀNICA.
- DRET A RETIRAR EL CONSENTIMENT PRESTAT.
- DRET A RECLAMAR DAVANT L’AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES.
L’USUARI POT EXERCITAR ELS DRETS INDICATS ANTERIORMENT PER MITJÀ DE L’ADREÇA DE CORREU POSTAL SEGÜENT:

ATT. OFICINA PRIVACITAT
C/ ROSSELLÓ, NÚM. 515 - 08025 BARCELONA.

TAMBÉ SERÀ VÀLIDA LA COMUNICACIÓ FETA PER L’USUARI A L’ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC SEGÜENT: solicitud@infoclientes.com"CAFES GARRIGA li assegura la confidencialitat de les seves dades personals i li garanteix la seva seguretat, adoptant les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

El lliurament de dades personals és absolutament voluntari per a l’usuari, per bé que si no facilita determinades dades o preguntes que es puguin formular en els processos de registre o en els diferents formularis electrònics que es presentin a l’usuari, pot provocar la impossibilitat d’accés a determinats serveis per a la prestació dels quals s’han sol·licitat les dades de caràcter personal; en aquest cas SA DAMM informarà del caràcter obligatori i/o necessari de facilitar les dades personals per al funcionament del servei.