Sistema intern d'informació - Canal de denúncies

CAFÉS GARRIGA 1850 SL, (d'ara endavant, CAFÈS GARRIGA), disposa d'un Sistema Intern d'Informació -Canal de Denúncies- que permet denunciar en el context laboral o professional de Cafès Garriga, sota la protecció de la llei, qualsevol irregularitat que pugui constituir una infracció penal o administrativa greu o molt greu.

Podrà utilitzar aquest canal les persones següents:

  • Els empleats i accionistes.
  • Els autònoms.
  • Qualsevol persona que treballi per o sota la supervisió i direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors.
  • Aquelles que comuniquin informació sobre infraccions obtinguda en el marc d'una relació laboral o estatutària ja finalitzada.
  • Voluntaris, becaris i treballadors en períodes de formació.
  • Aquelles persones la relació laboral de les quals encara no hagi començat en els casos en què la informació sobre infraccions hagi estat obtinguda durant el procés de selecció.

Per a realitzar qualsevol denúncia, consulta o suggeriment (nominal o anònima) pot utilitzar el següent enllaç Canal de Denúncies de Cafès Garriga

Té a la seva disposició la Política del Sistema Intern d'Informació a on es regulen els drets i garanties que assisteixen als informants.

Les denúncies rebudes es tramitaran amb la major diligència i promptitud mitjançant la seva investigació i impulsant les mesures per a la seva resolució, d'acord amb els procediments interns establerts a la Política de Gestió del Sistema Intern d'Informació i la resta de normativa interna de la companyia.

Per a reclamacions comercials, sol·licitud d'informació, incidències de facturació o incidències amb els productes o serveis si us plau contacteu amb el servei d'Atenció al Client o Consumidor.